به استحضار می رساند هرگونه اسکن، کپی و یا تصویر از پذیرش مقاله در این فصلنامه فاقد اعتبار می باشد.

 

شماره 48 فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ( پاییز98) منتشر گردید.

در زمان بارگذاری مقاله لازم است مبلغ پنجاه هزارتومان (50/000 ) از طریق حساب بانکی فصلنامه (شماره حساب 3327557806 بانک تجارت شعبه فخر رازی)واریز و فیش واریزی آن همراه با مقاله بارگذاری گردد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 1-177 

3. بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی

صفحه 49-70

زهره بال؛ حمید پیشگاه هادیان؛ بابک نادرپور؛ مهدی جاودانی مقدم