رهیافت انقلاب اسلامی (IRA) - بانک ها و نمایه نامه ها