اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالمطلب عبداله

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

abdollah_abyahoo.com

سردبیر

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jdehghani20yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم برزگر

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010yahoo.com

حمیدرضا ملک محمدی

استاد دانشگاه تهران

hamidisu.ac.ir

غلامرضا خواجه سروی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

sarvisu.ac.ir

شجاع احمدوند

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

shojaahamadvandgmail.com

اصغر افتخاری

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

eftekhari_asgyahoo.com

حسن بشیر

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

drhbashirgmail.com

ناصر جمالزاده

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

jamalzadehyahoo.com

علی مرشدی زاد

دانشیار دانشگاه شاهد

alimorshedizadyahoo.com