دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1397 
2. هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

صفحه 25-42

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید محمد علی حسینی زاده؛ احسانه محمدی