دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1397 
1. مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان)

صفحه 3-20

هادی ابراهیمی کیاپی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ علی بابازاده بائی


7. خوانش سیاسی تعزیه در انقلاب اسلامی

صفحه 137-157

سیدمحمد هاشمی مطهر؛ ستار عودی