دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1395 (شماره 36- پاییز 95) 
3. بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

صفحه 41-58

یوسف ادیب؛ اصغر ابراهیمی هرستانی؛ یوسف رضا پور؛ مهدی طغیانی