دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 1-237 
6. موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول

صفحه 103-128

حسین شریعتی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


8. جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران

صفحه 147-168

علی نامدار؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ ناصر رضایی


9. بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی

صفحه 169-190

عابدین سلیمانی؛ علی اکبر امینی؛ شیوا جلال پور؛ روح الله شهابی