ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران، دانشجوی دکتری

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (استاد راهنما)

3 دانشیار گروه معارف اسلامی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (استاد مشاور)

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی-ایرانی با اقتصاد مقاومتی و مدل­مفهومی آن جهت زندگی مطلوب اجتماعی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه تمام اساتید تمام­وقت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز می­باشد، که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر روش نمونه­گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که سنجش بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی ایرانی با روایی مناسب و پایایی آلفای کرونباخ محاسبه‌شده 85/0 می‌باشد. داده‌های بدست آمده حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم­افـزار آماریِSPSS، در دو سطح تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که میان سبک زندگی اسلامی ایرانی با الگوی فرهنگ اقتصاد مقاومتی و ساختن زندگی مطلوب اجتماعی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. ترویج این الگو می‌تواند زمینه‌های لازم را برای رشد انسان در زندگی فردی و جمعی جهت دستیابی به حیات طیبه و سعادت اخروی فراهم ­سازد.

کلیدواژه‌ها


ادلر، آلفرد، (1361)، روانشناسی فردی، ترجمه: حسن زمانی شرفشاهی، تهران: انتشارات پیشگامان.

ازکیا، مصطفی، حسینی، سکینه (1389)، تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37.

استوری، جان (1389)، مطالعات فرهنگی؛ درباره فرهنگ عامه، ترجمه: حسین پاینده، تهران: نشر اگه.

الماسی، نفیسه (1389)، رابطۀ سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه با افراد عادی، نشریه مدیریت ورزشی، شماره5.

باینگانی، بهمن، ایراندوست، سیدفهیم، احمدی، سینا (1392)، سبک زندگی از منظر جامعه­شناسی: مقدمه­ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی، فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال هشتم، شماره 77.

بوردیو، پیر (1390)، تمایز. ترجمه: محسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.

بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم و مسؤولان، مورخ: 01/01/1393، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، مورخ: 01/01/1393، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان، مورخ: 16/06/1389، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، مورخ: 03/05/1391، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان، مورخ: 16/05/1391، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

بیانات مقام معظم رهبری در جمع زائران حرم امام رضا، مورخ: 01/01/1388، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، مورخ: 02/06/1391، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، مورخ: 01/01/1393، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

پیروزمند، علیرضا (1386)، نقش دین در مهندسی فرهنگی کشور، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، جلد اول، انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، چاپ اول، تهران، 108- 90.

حصیرچی، امیر و عباس نیاوند (1390)، تحلیل الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (رویکرد برنامه ریزی راهبردی در دهه چهارم انقلاب)، فصلنامه مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شماره 50، 82- 51.

زمانی، محمدهاشم (1390)، مبانی نظری و معرفتی عدالت و پیشرفت، خردنامه عدالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، انتشارات همشهری، تهران، 163- 153.

زیبایی، حسن (1390)، مطالعه­ای درباره نسبت ماهوی پیشرفت و عدالت؛ پیشرفت به مثابه عدالت، خردنامه عدالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، انتشارات همشهری، تهران، 253- 245.

سرخه­دهی، فاطمه (1392)، راهکار‌ها و چالش‌های تحقق سبک زندگی اسلامی؛ به مثابه بستر تحقق اقتصاد مقاومتی، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، دوره 1.

شریفی، احمدحسین و همکاران(1391)، همیشه بهار (اخلاق و سبک زندگی اسلامی)، قم: دفتر نشر معارف.

قرآن کریم.

کاویانی، محمد (1392)، دورنمایی از نظریه سبک زندگی تجویزی اسلام، نشریه مبلغان، قم، جامعه مدرسین.

گیدنز، آنتونی، (1380)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

متقی، ابراهیم (1391)، تأثیر محیط بین­الملل بر تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

مؤمنی، سیدمحمدجواد (1394)، نگاهی تحلیلی بر تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه گزارش.

نوروزی فیروز، رسول (1391، نقش انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ایجاد تمدن اسلامی- ایرانی، فصلنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره شصت.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Rutledge.

Bocock, Robert (1992), "consumption and Lifestyles". In Robert Bocock & Kenneth Thompson (Eds). Social and Cultural Forms of Modernity. Open University Press.

Cambridge Dictionary (2006).

Webster Dictionary (2004).

Oxford Dictionary (2008).

-                      ادلر، آلفرد، (1361)، روانشناسی فردی، ترجمه: حسن زمانی شرفشاهی، تهران: انتشارات پیشگامان.

-                      ازکیا، مصطفی، حسینی، سکینه (1389)، تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37.

-                      استوری، جان (1389)، مطالعات فرهنگی؛ درباره فرهنگ عامه، ترجمه: حسین پاینده، تهران: نشر اگه.

-                      الماسی، نفیسه (1389)، رابطۀ سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه با افراد عادی، نشریه مدیریت ورزشی، شماره5.

-                      باینگانی، بهمن، ایراندوست، سیدفهیم، احمدی، سینا (1392)، سبک زندگی از منظر جامعه­شناسی: مقدمه­ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی، فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال هشتم، شماره 77.

-                      بوردیو، پیر (1390)، تمایز. ترجمه: محسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.

-                      بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم و مسؤولان، مورخ: 01/01/1393، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

-                      بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، مورخ: 01/01/1393، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

-                      بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان، مورخ: 16/06/1389، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

-                      بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، مورخ: 03/05/1391، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

-                      بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان، مورخ: 16/05/1391، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

-                      بیانات مقام معظم رهبری در جمع زائران حرم امام رضا، مورخ: 01/01/1388، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

-                      بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، مورخ: 02/06/1391، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

-                      بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، مورخ: 01/01/1393، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به نشانی: www.leader.ir.

-                      پیروزمند، علیرضا (1386)، نقش دین در مهندسی فرهنگی کشور، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، جلد اول، انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، چاپ اول، تهران، 108- 90.

-                      حصیرچی، امیر و عباس نیاوند (1390)، تحلیل الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (رویکرد برنامه ریزی راهبردی در دهه چهارم انقلاب)، فصلنامه مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شماره 50، 82- 51.

-                      زمانی، محمدهاشم (1390)، مبانی نظری و معرفتی عدالت و پیشرفت، خردنامه عدالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، انتشارات همشهری، تهران، 163- 153.

-                      زیبایی، حسن (1390)، مطالعه­ای درباره نسبت ماهوی پیشرفت و عدالت؛ پیشرفت به مثابه عدالت، خردنامه عدالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، انتشارات همشهری، تهران، 253- 245.

-                      سرخه­دهی، فاطمه (1392)، راهکار‌ها و چالش‌های تحقق سبک زندگی اسلامی؛ به مثابه بستر تحقق اقتصاد مقاومتی، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، دوره 1.

-                      شریفی، احمدحسین و همکاران(1391)، همیشه بهار (اخلاق و سبک زندگی اسلامی)، قم: دفتر نشر معارف.

-                      قرآن کریم.

-                      کاویانی، محمد (1392)، دورنمایی از نظریه سبک زندگی تجویزی اسلام، نشریه مبلغان، قم، جامعه مدرسین.

-                      گیدنز، آنتونی، (1380)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

-                      متقی، ابراهیم (1391)، تأثیر محیط بین­الملل بر تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

-                      مؤمنی، سیدمحمدجواد (1394)، نگاهی تحلیلی بر تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه گزارش.

-                      نوروزی فیروز، رسول (1391، نقش انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ایجاد تمدن اسلامی- ایرانی، فصلنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره شصت.

-                      Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Rutledge.

-                      Bocock, Robert (1992), "consumption and Lifestyles". In Robert Bocock & Kenneth Thompson (Eds). Social and Cultural Forms of Modernity. Open University Press.

-                      Cambridge Dictionary (2006).

-                      Webster Dictionary (2004).

Oxford Dictionary (2008).