بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیارگروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیارگروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌تواند اشکال مختلف مشارکت سیاسی را تقویت کند. این مطالعه درصدد است تا به این سئوال پاسخ دهد رسانه‌های اجتماعی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که رسانه‌های اجتماعی در قالب رفتار‌های فعالانه، انتقالی و رفتار هوادارانه بر این انتخابات تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشیاست و جمع آوری داده‌ها در آن به دو روش کمی و کیفی صورت گرفته است. جمع‎آوری داده‎های کیفی از طریق تحلیل دلفی و با کسب نظر خبرگانو داده‎های کمی نیز از طریق پرسشنامه  و از شهروندان گردآوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان گیلانی در رفتار‌های رفتار فعالانه، رفتار انتقالی و رفتار هوادارانه بود و ارتباط معنادار منفی با رفتارهای منفعلانه داشته است.

کلیدواژه‌ها