نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

2 علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا -اصفهان-ایران

3 علوم سیاسی-دانشکده علوم انسانی -دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا - اصفهان ایران

چکیده

آینده و تداوم انقلاب اسلامی ایران از منظر حضرت آیت الله خامنه ای،موضوع مقاله حاضر است . آیا این انقلاب، آنگونه که برینتون در کتاب کالبد شکافی انقلاب مطرح نموده، دچار واکنش بازگشتی خواهد شد و یا به حرکت خود براساس آرمانهای اولیه ادامه خواهد داد؟ در این مقاله، این انگاره را بررسی می‌کنیم که برخلاف نظریه‌های رایج، از نظر ایشان وقوع واکنش ترمیدوری در این انقلاب کاملاً محتمل است اما از طریق شناخت سنن الهی و عمل صحیح و به موقع به این سنن از سوی مسئولان، خواص و مردم ،می توان با آن مقابله کرد . رویکرد مقاله توصیفی – تطبیقی بوده و از نظریه روند انقلاب‌های برینتون به عنوان مبنای نظری پژوهش استفاده شده است . در تعریف مفهوم "سنن الهی" از نظریه محمدباقر صدر و در بیان دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای به بیانات شفاهی معظم له استناد شده است.

کلیدواژه‌ها