مقایسه مواضع امام خمینی (ره) نسبت به مسئولان و کارگزاران سیاسی دوره پهلوی و جمهوری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

امام خمینی (ره ) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی نسبت به ساختار سیاسی رژیم پهلوی و گفتمان آن چالش‌هایی را وارد ساخته اند که منجر به وقوع انقلاب اسلامی گردید. امام با نگاه براندازانه و سلبی به رژیم پهلوی، الگوی مطلوبی را به عنوان نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه ارائه نموده اند. دیدگاه­های ایشان نسبت به نظام پیشین این پرسش را مطرح ساخته است که : چه تفاوتی بین مواضع امام خمینی (ره) نسبت به زمامداران قبل وپس از انقلاب اسلامی وجود داشت؟ باتحلیل محتوا کیفی متن موصوف و تحلیل داده­های کتابخانه­ای و اینترنتی این فرضیه ارزیابی گردید: با توجه به تفاوت ماهیت دو نظام، نگاه انتقادی قبل از انقلاب به تدریج به نگاه براندازنه و مخالفت بارژیم پهلوی انجامید و در دوره انقلاب اسلامی نگاه اصلاحی و انتقادی امام درچارچوب نظام تبیین شد. فرضیه پژوهش باتوجه به نظریه­های محیط سیاسی، ماهیت سیاسی و جنبش­های اجتماعی مورد تایید قرار گرفت؛ با استناد نظریه­های محیط سیاسی شواهد تفاوت زمینه سیاسی دوره پهلوی با جمهوری اسلامی، تفاوت ماهیت نظام سیاسی(اقتدارگرایی/ ولایت فقیه) و با تکیه بر نظریه­های جنبش­های اجتماعی تفاوت رفتارهای سیاسی در دو دوره(انقلابی/ اصلاحی) با توجه به نوع حکومت نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها