بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل،واحد قشم،دانشگاه آزاد اسلامی،قشم،ایران

2 استادیار گروه حقوق،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،قشم،ایران،

3 دانشیار، گروه حقوق،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،قشم،ایران،

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی چالش‌های امنیتی و زیست محیطی حمله نظامی آمریکا و متحدین به عراق در سال 2003  برای  دو کشور ایران و عراق می‌باشد. این حمله که به بهانه دفاع مشروع، مبارزه با تروریسم و منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی صورت گرفت حتی سال‌ها بعد نیز تاثیرات مختلف خود را برای دو کشور نامبرده برجای گذاشته است. نتایج تحقیق نشان داد که نگاه امنیتی جنگ سردی (تاکید بر ابعاد صرف نظامی) که مورد تاکید رهیافت‌های سنتی همچون رئالیسم و نئورئالیسم می‌باشد قادر به بررسی ابعاد چندگانه امنیتی نمی باشد و براین اساس است که مکتب کپنهاگ رویکرد چندوجهی به امنیت را مورد توجه قرار داد. براین اساس و با چنین نگاهی است که می‌توان نتیجه گرفت به کارگیری سلاح‌هایی نظیر اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید توسط آمریکا در تجاوز به عراق در سال 2003 باعث پیامدهای انسانی، امنیتی و زیست‌محیطی بسیاری برای دو کشور گردید کهنتیجه این اقدامات به مخاطره انداختن صلح و امنیت در منطقه و چالش‌های مختلف امنیتی از جمله تروریسم و تهدیدات مرزی و ارضی برای دو کشور ایران و عراق بوده است.رویکرد این پژوهش، توصیفی- تحلیلی  است و گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها