ضعف اجماع نخبگان و پیامدهای آن برچرخه سیاست گذاری توسعه در ایران (برنامه‌های اول،دوم و سوم توسعه ج.ا. ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی،گرایش سیاست گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

اصولاً موفقیت امر سیاست گذاری منوط به موفقیت در مراحل پنجگانه چرخه سیاست گذاری عمومی می‌باشد. با توجه به اهمیت مقوله برنامه ریزی توسعه این مقاله بدنبال بررسی ضعف اجماع نخبگان سیاسی در فرایند چرخه سیاست گذاری برنامه‌های توسعه بوده است.به عبارت دیگر به دنبال پاسخ به این سئوال بودیم که ضعف اجماع نخبگان در سطح حاکمیت چگونه بر سیاست گذاری برنامه‌های توسعه اول، دوم و سوم در جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته است؟ در پاسخ به این موارد این فرضیه برجسته شده است که ضعف اجماع نخبگان در سطح حاکمیت در سیاست گذاری برنامه‌های توسعه به دلیل فقربرنامه نویسی راهبردی بلند مدت سبب شکل گیری چرخه معیوب سیاست گذاری توسعه گردیده است و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را با چالش جدی مواجه کرده است .این مقاله با استفاده از روش توصیفی –تبیینی تلاش کرده است نشان دهد تا زمانی که اجماع لازم میان نخبگان در سطح حاکمیت در سیاست گذاری حول محور یک برنامه راهبردی بلند مدت برای توسعه با نظارت کامل در اجرا رخ ندهد چرخه معیوب سیاست گذاری اصلاح نمی گردد و درس گرفتن تجارب گذشته در این رابطه می‌تواند چراغ راهی باشد برای تحقق سند چشم انداز و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در آینده.‎

کلیدواژه‌ها