نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دکتری حقوق بین الملل، دانشیار و عضو هیئت علمی واحد تهران جنوب، دانشگاه ازاد اسلامی،تهران، ایران،

3 دکتری حقوق عمومی، استادیارگروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اصل تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم در عرصه­های سیاسی و اجتماعی یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران بوده است. نخبگان در معنای عام آن، طیف متعددی از سرآمدان و خواص جامعه را دربر می­گیرد، اما مشخصاً نخبگان سیاسی می­توانند نقش تعیین کننده­ای در تحقق یا عدم تحقق اصل تعیین سرنوشت یا مشارکت سیاسی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد است تا نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی در ج.ا.ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که تکیه نخبگان سیاسی بر حق تعیین سرنوشت در گفتمان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون اساسی، توجه به مؤلفه­های اعتماد افقی و عمودی با محوریت ورود اقشار مختلف به عرصه سیاست و تصمیم­سازی، توسعه نهادهای مردمی و مذهبی ... از جمله راهکارهایی است که می­تواند مشارکت سیاسی و اصل تعیین سرنوشت را بر مبنای رفتار نخبگان سیاسی بهبود ببخشد. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که به شیوه اسنادی و کتابخانه­ای، بررسی مقالات و متون سیاسی و حقوقی، اطلاعات را جمع­آوری نموده است.

کلیدواژه‌ها