جایگاه اقتصاد مقاومتی در حکمرانی مطلوب اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران،

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران،

چکیده

اقتصاد یکی از مهم­ترین مؤلفه­های اثرگذار بر حوزه سیاست و از جمله چگونگی شکل­گیری حکمرانی مطلوب است. از جمله اندیشمندانی که ایده­های آنان معطوف به عمل است و درصدد ترسیم حکمرانی مطلوب بر پایه مؤلفه­های اقتصادی مقاومتی هستند، آیت­الله خامنه­ای است. ایده ایشان، امروزه به عنوان یکی از مهم­ترین نظریات اقتصادی در جهان اسلام به شمار می­رود. به این منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی بر موضوع حکمرانی مطلوب اسلامی در آراء و دیدگاه­های رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت­الله خامنه­ای است. سؤال پژوهش نیز در همین راستا قابل طرح است که ایده اقتصاد مقاومتی از چه طریقی می‌تواند باعث تحقق حکمرانی مطلوب گردد؟ یافته­های پژوهش حاضر نشان می‌دهند که اقتصاد اسلامی با در نظر گرفتن ابعاد مادی و معنوی انسان، تکیه بر درون­زایی، نفی سلطه بیگانگان، جلوگیری از مصرف­گرایی، تکیه بر توان داخلی و تولید بومی، باعث تحقق آرمان­های اسلامی از جمله عزت و کرامت انسانی می­شوند که خود شاکله نظام حکمرانی مطلوب اسلامی به شمار می­روند. بنابراین سیاستگذاری در عرصه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی می‌تواند هم زمینه­ای برای تحقق حکمرانی مطلوب تلقی شود و هم اینکه الگویی برای اصلاح حوزه سیاست در نظر گرفته شود. روش نوشتار نیز توصیفی-تحلیلی و بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای، سخنرانی­ها و بیانات رهبری معظم انقلاب است.

کلیدواژه‌ها