تحلیل مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 مربی، گروه آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این مقاله تحلیل مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب‌های درسی فارسی و مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی است. این پژوهش در پاسخ به سؤال بررسی مضامین ارزش‌های دفاع مقدس و ظلم ستیزی و مشخص نمودن میزان توجه به  آنها در دو عنوان درسی است . روش مورد استفاده در این پژوهش در مرحله اول روش تحلیل مضمون و سپس روش تحلیل محتوای توصیفی است. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته و جامعه پژوهش شامل دو عنوان کتاب درسی فارسی و مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چاپ سال تحصیلی 99-1398 (در مجموع ده جلد کتاب درسی) می‌باشد. عمده ترین یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که؛ درمحتوای کتاب‌های درسی فارسی بیشترین توجه را به مضمون استقلال با 03/23درصد و کمترین توجه را به مضمون مشارکت با 55/4درصد نموده است. همچنین کتاب مطالعات اجتماعی بیشترین توجه را به مضمون استقلال با 79/45 درصد و کمترین توجه را به مضامین الگودهی با 12/3درصد، انقلاب اسلامی، حسن سلوک و مشارکت با 92/4درصد نموده. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود محتوای کتاب‌های درسی فوق الذکر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها