رویکرد جمهوری اسلامی‌ایران به توانمندسازی زنان در حوزه‌های توسعه پایدار تحت تاثیر سازمان‌های بین المللی (مطالعه موردی یونسکو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی ، گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار گروه روابط بین الملل ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ( نویسنده مسئول )

3 استاد گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این مقاله بدنبال بررسی توانمندسازی زنان در جمهوری اسلامی‌ایران در حوزه‌های توسعه پایدار در همراهی با سازمان‌های بین المللی است. سئوال اصلی پژوهش این است که سیاست‌های ج.ا. ایران در حوزه توسعه پایدار و توانمندسازی زنان تا چه میزان با رویکرد  نهادهای جهانی منطبق است؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد ج.ا. ایران به ابعاد مختلف توانمندسازی زنان منطبق با استانداردهای جهانی توجه کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ج. ا. ایران در حوزه‌های مختلف از جمله توانمندسازی اقتصادی، سیاسی، آموزشی و جنسی-باروری هم در عرصه قانونی و هم در عمل گام‌های مهم و اساسی برداشته است که نمودهای آن را می‌توانی در برابری نسبی جنسیتی در دستیابی به مشاغل، مشارکت سیاسی و حقوق آنها در رابطه با همسر مشاهده کرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده است. بدین ترتیب که داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری  از منابع مختلف اینترنتی جمع آوری شده و در چارچوب مفهومی‌تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها