بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد قم، قم، ایران.

چکیده

داشتن یک جامعه امن از مهمترین دغدغه‌های هر حکومتی تلقی می‌شود و جامعه و نظام سیاسی با برنامه‌های توسعه کشوری به عنوان سیاستگذاری کلان در پی تحقق مولفه‌های امنیت اجتماعی هستند. هدف از این پژوهش بازنمایی مولفه‌های موثر در تحقق امنیت اجتماعی در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه با روش پژوهش داده بنیاد از طریق تحلیل متون برنامه‌های توسعه کشور است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم در چهار مقوله هویت، قانون، اعتماد و علم با راهبردهای متفاوتی به امنیت اجتماعی رسیده‌اند. نتایج نشان داد برنامه چهارم توسعه با رویکرد ایجابی، برنامه پنجم با رویکردی سلبی و برنامه ششم با رویکردی سلبی و ایجابی به امنیت اجتماعی پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها